Algemene Voorwaarden

Berghorst Dranken / Algemene Voorwaarden

Deze website wordt beheerd door Berghorst Hengelo B.V., mede handelend onder de naam Berghorst Dranken, Berghorst Wijnimport en Berghorst Distilleerderij (hierna in alle gevallen genoemd: Berghorst).

BERGHORST HENGELO B.V.
ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

1. Partijen

In deze voorwaarden worden de partijen aangeduid als “leverancier” en “afnemer”. Onder “leverancier” wordt verstaan de besloten vennootschap Berghorst Hengelo B.V, handelend onder de namen Berghorst Dranken, Berghorst Wijnimport en Berghorst Distilleerderij. Onder “afnemer” wordt verstaan iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon (inclusief vestigingen) met een geldige inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel welke door leverancier als klant is geaccepteerd.


2. Werkingssfeer


1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die door leverancier worden uitgebracht en ook op alle verbintenissen die voortvloeien uit de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, bestellingen/orders daaronder begrepen.
2. Leverancier wijst de toepasselijkheid van door afnemer gehanteerde voorwaarden, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand.
3. Leverancier behoudt zich het recht voor om deze leverings- en betalingsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. De afnemer zal hier minimaal één maand voor de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden door leverancier over geïnformeerd worden.
4. Van deze voorwaarden kan alleen afgeweken worden, indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk door leverancier en afnemer is overeengekomen.
5. Indien enige bepaling van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht en zullen partijen in onderling overleg voorzien in een regeling ter vervanging van de ongeldige bepaling met zoveel mogelijk behoud van de strekking daarvan.


3. Acceptatie en registratie van een klant en opschorting/beëindiging overeenkomst


1. Leverancier behoudt zich het recht voor om een verzoek tot het worden van klant en afnemer niet te accepteren.
2. Afnemer is verplicht om op eerste verzoek van leverancier zekerheid te stellen tot de nakoming van haar verplichtingen. Indien afnemer niet, of niet tijdig aan voornoemde plicht voldoet, is leverancier gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten tot het moment dat afnemer hier alsnog gevolg aan geeft en/of de tussen haar en afnemer gesloten overeenkomst (hierna: de Overeenkomst) zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
3. Teneinde gebruik te kunnen maken van het online bestelsysteem van leverancier, dient afnemer te beschikken over een account en bijbehorende inloggegevens. Afnemer dient zich hiervoor te registreren met een daarvoor door leverancier gehanteerde (elektronische) formulier ofwel e-mail. Afnemer is verplicht de voor registratie benodigde gegevens naar waarheid in te vullen/ aan te leveren en verklaart door registratie bevoegd te zijn om orders te plaatsen en te handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Eerst na acceptatie door leverancier van de registratie van afnemer, verstrekt leverancier de benodigde inloggegevens aan afnemer. Afnemer is verplicht deze inloggegevens geheim te houden. Het is afnemer enkel toegestaan zelf in te loggen op en gebruik te maken van het online bestelsysteem. Gebruik en/of misbruik van het account van afnemer komt uitsluitend voor rekening en risico van afnemer. Afnemer is aansprakelijk voor de gevolgen (waaronder begrepen de door leverancier te lijden schade) van het gebruik door derden van het account van afnemer. Indien en zodra afnemer weet of een vermoeden heeft dat de inloggegevens in handen zijn gekomen bij onbevoegden, is afnemer verplicht hier direct melding van te maken bij leverancier. Leverancier heeft het recht daarop doeltreffende maatregelen te nemen.
4. Leverancier behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst op enig moment eenzijdig met onmiddellijke ingang op te zeggen.


4. Aanbieding en bestelling

  1. Alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij uit de aanbieding zelf een andere termijn blijkt.
    2. Leverancier behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen een door afnemer geplaatste bestelling te weigeren. Een zodanige weigering geeft afnemer nimmer recht op schadevergoeding.
    3. Bestellingen zijn voor leverancier eerst bindend, wanneer zij door leverancier schriftelijk zijn bevestigd dan wel feitelijk zijn uitgevoerd.

5. Artikelen en Prijzen

1. Leverancier kan aanvullende voorwaarden verbinden aan de verkoop van bepaalde artikelen, zoals bijvoorbeeld een minimaal of maximaal aantal af te nemen artikelen.
2. Tenzij leverancier ondubbelzinnig anders heeft doen blijken, gelden door leverancier aan afnemer afgegeven verkoopprijzen voor levering af magazijn, inclusief alle heffingen van overheidswege, maar exclusief BTW en exclusief de kosten van emballage en/of overige verpakkingen en verwijderingsbijdragen zoals deze ten tijde van de aflevering gelden.
3. Voor het retourneren van volgoed brengt leverancier verwerkingskosten in rekening.
4. Voor (spoed)bestellingen in het weekend (de periode tussen vrijdag 17.30 uur en maandagochtend 08.00 uur) geldt een weekendtoeslag.
5. Artikelen waar actie- of aanbiedingsprijzen voor gelden worden niet retour genomen. Deze artikelen zijn uitgezonderd van mogelijke bonus- en/of kortingsafspraken.
6. Leverancier behoudt zich het recht voor om prijswijzigingen door te voeren, aan welke wijziging(en) afnemer gebonden is.

6. Emballage


1. Leverancier is en blijft eigenaar van emballage (zoals tanks, kratten, cilinders en fusten) en emballagedragers (zoals pallets en rolcontainers), ongeacht betaling van het statiegeld of waarborgsom voor deze emballage(dragers) door afnemer. Afnemer is niet gerechtigd de in dit artikel bedoelde goederen aan derden in eigendom over te dragen, noch voor andere doeleinden en/of artikelen te laten gebruiken dan waarvoor zij bestemd zijn. Deze goederen dienen door afnemer zo spoedig mogelijk (leeg en gesorteerd) aan leverancier retour gegeven te worden.
2. Leverancier brengt de aan afnemer geleverde emballage bij afnemer in rekening en crediteert van afnemer retour ontvangen emballage, voor zover deze retour ontvangen emballage niet beschadigd is. Afnemer ontvangt na retourgave een (kopie)overzicht van de geretourneerde emballage (de zogenaamde: emballage bon). Indien bij een nadere door leverancier in haar magazijn uitgevoerde controle afwijkingen worden geconstateerd, dan wordt de emballage bon gecorrigeerd. Afnemer wordt in dat geval telefonisch geïnformeerd over de doorgevoerde correctie. Afnemer dient het overzicht van de emballage binnen 48 uur te controleren en eveneens binnen de genoemde termijn contact met leverancier op te nemen in het geval het overzicht niet juist is bij gebreke waarvan het door leverancier verstrekte overzicht bindend is.
3. Leverancier is niet gehouden emballage retour te nemen die niet door hem aan afnemer geleverd is. Ingeval leverancier hier desondanks toch toe bereid is geweest, dan is het leverancier toegestaan hier handelingskosten bij afnemer voor in rekening te brengen.
4. Alle losse statiegeldhoudende kunststofflessen en/of blikjes kunnen door afnemer enkel aan leverancier retour gegeven worden in een met een daartoe bestemde, met een sluitstrip afgesloten emballagezak voorzien van een barcodesticker van Statiegeld Nederland. Leverancier brengt hier handelingskosten voor in rekening. Leverancier neemt geen losse kunststofflessen en/of blikjes retour. De zak wordt door leverancier bij Statiegeld Nederland ingeleverd, waarna Statiegeld Nederland het statiegeld aan afnemer vergoedt.
5. Voor het geval afnemer niet aan de in dit artikel genoemde verplichtingen voldoet, is leverancier gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten voor reparatie, schoonmaak, vervanging, etc. aan afnemer in rekening te brengen.
6. Wanneer leverancier afnemer emballage aflevert welke hemzelf door een andere (voor)leverancier is geleverd, is leverancier jegens afnemer tot niet meer verplicht, dan overeenkomt met de aanspraken die leverancier jegens diens (voor)leverancier geldend kan maken.


7. Aflevering en eigendomsvoorbehoud

1. Levering van de artikelen vindt plaats op het adres van afnemer (dan wel op het door afnemer opgegeven alternatieve adres). Dit adres, ofwel de laad- en losplaats bij dit adres die zich – indien van toepassing – ook in het op dit adres gevestigde pand kan bevinden, moet een voor medewerkers van leverancier (en eventueel door leverancier aangewezen derden) veilige omgeving zijn die voldoet aan de wettelijke regels voor arbeidsomstandigheden en veiligheid en ook goed bereikbaar zijn voor de door leverancier gebruikelijk gehanteerde transportmiddelen. Behoudens in geval van sleutelklanten, dient afnemer bij levering van de artikelen door leverancier voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor voldoende personeel en hulpmiddelen. Indien van vorenstaande geen sprake van is, zal leverancier de artikelen voor de locatie plaatsen en dient afnemer zelf zorg te dragen voor verder vervoer.
2. De door leverancier opgegeven levertermijnen zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Leverancier is gerechtigd bestellingen in gedeelten te leveren en te factureren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Leverancier hanteert per afnemer een minimum bestel bedrag van € 500,- (vijfhonderd euro) per afleveradres. Is het bedrag van een bestelling lager is dan het overeengekomen minimum bedrag, dan is het leverancier toegestaan om de bestelling niet uit te leveren of voor het leveren van die bestelling bezorgkosten in rekening te brengen bij afnemer.
4. Aflevering van een bestelling door leverancier vindt plaats doordat de artikelen op de overeengekomen locatie worden geplaatst. Op dat moment gaat het risico ten aanzien van beschadiging en verloren gaan van de geleverde artikelen en van eventueel daaruit voortvloeiende schade van leverancier op afnemer over.
5. Alle door leverancier aan afnemer geleverde artikelen blijven eigendom van leverancier, tot de afnemer aan al haar (betalings)verplichtingen, uit welke hoofde dan ook, jegens leverancier heeft voldaan. Afnemer is gerechtigd om de artikelen te gebruiken in het kader van de normale uitoefening van haar bedrijf.
6. Indien afnemer in de nakoming van haar (betalings)verplichtingen jegens leverancier tekortschiet, of leverancier goede grond heeft te vrezen dat zij in die verplichtingen zal tekortschieten, is leverancier gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde artikelen terug te nemen. Indien leverancier de artikelen als haar eigendom terugvordert, is de afnemer gehouden om de locatie aan te wijzen waar de artikelen zich bevinden en verleent de afnemer reeds nu voor alsdan toestemming om de betreffende locatie te (laten) betreden, om de artikelen terug te nemen.


8. Betalingsvoorwaarden

Behoudens andersluidende schriftelijke afspraken bedraagt de betalingstermijn acht werkdagen na factuurdatum.
2. De prijzen die aan afnemer worden berekend, zijn de prijzen zoals die gelden op de factuurdatum, waardoor de factuurprijs van een artikel kan afwijken van de op het moment van bestellen in het door leverancier gehanteerde bestelsysteem vermelde prijs.
3. Leverancier behoudt zich het recht voor per factuur verwerkingskosten in rekening te brengen. Voor contante betalingen geldt daarnaast een administratieve- en risico opslag.
4. Het staat leverancier vrij te bepalen aan welke openstaande vordering op afnemer hij enige betaling toekent.
5. Uitsluitend leverancier is gerechtigd alle vordering en/of schulden ten aanzien van afnemer te verrekenen met eventuele schulden en/of vorderingen van afnemer ten aanzien van leverancier (waaronder begrepen direct of indirect aan leverancier gelieerde (rechts)personen).
6. Afnemer is bij niet tijdige betaling van een factuur binnen de geldende betalingstermijn in verzuim. Met ingang van de datum waarop verzuim intreedt, is afnemer de wettelijke (handels)rente verschuldigd over het onbetaald gebleven bedrag.
7. Indien leverancier als gevolg van niet tijdige betaling van één of meerdere facturen incassomaatregelen dient te nemen, is leverancier gerechtigd om de buitengerechtelijke incassokosten bij afnemer in rekening te brengen. Tenzij leverancier verkiest de gemaakte kosten te specificeren, worden deze kosten forfaitair bepaald op 15% van de hoofdsom.
8. Bij niet tijdige betaling van één of meerdere facturen, door een oorzaak die aan afnemer toegerekend kan worden, komt ieder al dan niet reeds opgebouwd recht op korting, bonus of enig ander voordeel voor afnemer te vervallen. Door afnemer nog verschuldigde factuurbedragen kunnen door leverancier op de uit te keren korting en/of bonus in mindering worden gebracht.
9. Leverancier heeft te allen tijde het recht om voor de bestelde zaken vooruitbetaling of zekerheidsstelling in de door hem gewenste vorm te verlangen.

9. Aansprakelijkheid

Indien door leverancier aan afnemer ter beschikking gestelde artikelen gebrekkig (onder meer te weten; substantieel beschadigd, bij levering niet voldoen aan productspecificaties zoals mogelijk overeengekomen tussen leverancier en afnemer of onjuist, teveel of juist manco geleverd of over de houdbaarheidsdatum) zijn, dient afnemer hier binnen 48 uur nadat de artikelen door leverancier zijn afgeleverd telefonisch dan wel per e-mail bij leverancier melding van te doen. Klachten die betrekking hebben op de voedselveiligheid dienen direct na ontdekking daarvan gemeld te worden bij leverancier.
2. Indien een klacht niet binnen de in dit artikel genoemde periode van 48 uur door afnemer is gemeld, zal leverancier de klacht niet in behandeling nemen.
3. In het geval een klacht zoals bedoeld in dit artikel naar oordeel van leverancier gegrond is, heeft afnemer uitsluitend recht op herstel (te weten: zo spoedig mogelijke vervanging of levering van het ontbrekende), zonder dat afnemer recht heeft op schadevergoeding.
4. Noch leverancier noch haar personeel of enige andere (hulp)persoon is aansprakelijk voor enige schade, van welke aard en uit welke hoofde dan ook, die afnemer, diens personeel en/of andere (hulp)personen mochten lijden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld. Afnemer vrijwaart leverancier tegen alle aanspraken van derden als gevolg van door deze derde(n) eventueel te lijden of geleden schade.
5. Leverancier is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het niet op voorraad hebben van artikelen.
6. Voor het geval leverancier – ondanks hetgeen in dit artikel is opgenomen – toch rechtens aansprakelijk zijn voor enige schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar van leverancier wordt uitgekeerd eventueel te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico. Indien terzake geen verzekering is afgesloten of als de aansprakelijkheidsverzekeraar (om welke reden dan ook) niet tot uitkering overgaat, dan is iedere aansprakelijkheid van leverancier beperkt tot de waarde van de bestelling exclusief BTW.
7. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie.
8. Leverancier heeft het recht om afnemer te instrueren om artikelen, waaraan een gebrek kleeft dan wel waaraan een gebrek zich dreigt te openbaren, onmiddellijk uit de verkoop of uit enige opslagplaats te halen/verwijderen. Afnemer zal onmiddellijk aan dergelijke instructies voldoen.


10. Overmacht

De verplichting tot nakoming aan de zijde van leverancier of afnemer wordt ingeval van overmacht (tijdelijk) opgeschort. Indien de overmacht binnen vier weken niet is opgehouden te bestaan, heeft leverancier het recht de overeenkomst met afnemer met onmiddellijke ingang en zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden. In dat geval ontstaat aan de zijde van afnemer geen enkel recht op schadevergoeding. Onder overmacht aan de zijde van leverancier wordt in ieder geval (maar niet uitsluitend) verstaan: brand, oorlog, gebrek aan personeel, weersomstandigheden, stakingen, wanprestatie van door leverancier ingeschakelde derden, transportbelemmeringen, gevolgen van een epidemie, uitval van hulpmaterialen evenals iedere andere storing in het bedrijf van leverancier.

11. Duur en beëindiging

 Een overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen een bepaalde duur zijn overeengekomen. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken, opgezegd worden met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.
2. Leverancier heeft het recht om een overeenkomst met afnemer met onmiddellijke ingang op te zeggen ingeval:
– afnemer in gebreke blijft met nakoming van één of meer uit een overeenkomst voortvloeiende verplichtingen en de tekortkoming de onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt;
– van de afnemer faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd;
– de afnemer haar crediteuren een, al dan niet onderhands, crediteurenakkoord aanbiedt.

12. Verwerking persoonsgegevens

Op de verwerking van persoonsgegevens zijn de privacyverklaring en het cookiebeleid van leverancier van toepassing. Deze zijn terug te vinden op de websites www.berghorstdranken.nl, www.berghorstwijnimport.nl en www.berghorstdistilleerderij.nl.

13. Overige bepalingen

Alle vorderingsrechten van afnemer op leverancier vervallen na één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop afnemer bekend werd met dit vorderingsrecht op leverancier.
2. In tegenstelling tot afnemer is leverancier wel gerechtigd om alle rechten en verplichtingen die zij jegens afnemer heeft over te dragen aan een door haar aan te wijzen derde, waaronder begrepen eventueel aan leverancier gelieerde vennootschappen.
3. Indien één of meerdere bepalingen uit deze Voorwaarden ongeldig blijken te zijn, of door een bevoegde rechter buiten werking worden gesteld, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
4. Deze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn vastgesteld per 01-11-
5. 2023.

14. Toepasselijk recht, geschillen


Op alle door de leverings- en betalingsvoorwaarden beheerste aanbiedingen, overeenkomsten, bestellingen en anderszins is, met – voor zover mogelijk – uitsluiting van bestaande of toekomstige (internationale) verdragen en regelingen inzake koop van roerende zaken – uitsluitend Nederlands recht van toepassing. In geval van een geschil tussen leverancier en afnemer, is de bevoegde rechter van de Rechtbank Overijssel bij uitsluiting bevoegd om van het geschil kennis te nemen.
Module Koelmaterialen
Onderstaande voorwaarden zijn aanvullend op het in het algemene deel bepaalde van toepassing voor levering van koelmaterialen:

15. Koelmaterialen

Op verzoek van afnemer kunnen koelmaterialen onder door leverancier te bepalen voorwaarden van leverancier gehuurd worden ten behoeve van voornamelijk, maar niet uitsluitend, door afnemer te organiseren evenementen. Een (complete) aanvraag hiertoe dient uiterlijk drie weken voorafgaand aan de datum van het evenement door leverancier ontvangen te zijn.
2. Afnemer is gehouden – bovenop de huurprijs voor de koelmaterialen – aanvullende kosten te voldoen ingeval:
– leverancier een vooruitbetaling vereist;
– de medewerker van leverancier op het afgesproken moment van levering ter plaatse moet wachten alvorens de bestelde koelmaterialen kunnen worden afgeleverd;
– afnemer een bestelling plaats waarbij de leveringsdatum minder dan drie weken na de besteldatum ligt;
– afnemer de bestelling binnen een termijn van een week voor de datum van het evenement annuleert.
3. Bij (af)levering van de koelmaterialen dient afnemer of een daartoe door afnemer gemachtigd persoon aanwezig te zijn om voor ontvangst van de koelmaterialen te tekenen. Ingeval niemand bij aflevering aanwezig is, zal dit door leverancier worden genoteerd en wordt afnemer geacht akkoord te zijn gegaan met de geleverde materialen.
4. Afnemer dient er voor te zorgen dat:
– de benodigde faciliteiten voor de levering, installatie en aansluiting van koelmaterialen op tijd en op eigen kosten beschikbaar zijn vóór de leveringsdatum, en
– medewerkers van leverancier (en eventueel door leverancier aangewezen derden) bij plaatsing en terugname van de koelmaterialen kunnen werken in een omgeving die voldoet aan de wettelijke regels voor arbeidsomstandigheden en veiligheid.
Leverancier kan, naar eigen beoordeling, nadere voorzieningen van afnemer te verlangen.
5. Afnemer dient de koelmaterialen zorgvuldig te gebruiken en in goede staat te houden, dit in lijn met de instructies van leverancier. Verplaatsing zonder toestemming van leverancier is niet toegestaan, en geen enkele vorm van reclame (waaronder begrepen prijslijsten) mag op de koelmaterialen worden aangebracht. Afnemer mag de koelmaterialen niet verhuren of in gebruik geven aan derden of anderszins bezwaren met zakelijke of persoonlijke rechten.
6. Afnemer is verantwoordelijk voor schade, diefstal en verlies gedurende de huurperiode en dient zich hiertegen te verzekeren.
7. Eventuele problemen met de koelmaterialen dienen onmiddellijk gemeld te worden aan de leverancier, waaronder ook begrepen eventuele derden die rechten (bijvoorbeeld het leggen van beslag) op de koelmaterialen uitoefenen. Kosten voor reparaties en/of vervanging zijn voor rekening van afnemer. Het niet goed functioneren van koelmaterialen geeft geen recht op ontbinding van de overeenkomst en/of enige vorm van schadevergoeding.

Module Cilinders

Onderstaande voorwaarden zijn aanvullend op het in het algemene deel bepaalde van toepassing voor levering van cilinders:

16. Cilinders
1. Afnemer betaalt de geldende prijs (te vermeerderen met BTW) voor de (inhoud van de) cilinders zoals vastgesteld door de leverancier. Deze prijs kan (tussentijds) worden aangepast. Leverancier kan overheids- en toeleveranciersprijsverhogingen doorberekenen aan de afnemer.
2. De administratie van leverancier is bindend voor de vaststelling van de hoeveelheid afgenomen gas, cilinders en toebehoren.
3. Het is afnemer niet toegestaan cilinders:
– door te verkopen of ter beschikking te stellen aan derden;
– te vullen of te laten vullen voor andere doeleinden dan reguliere tap- en schenkinstallaties.
4. Afnemer is verplicht om een waarborgsom onder leverancier te storten voor elke geleverde cilinder met toebehoren. Ook als deze direct door de toeleverancier van de leverancier aan de afnemer is geleverd. De hoogte van de waarborgsom wordt naar eigen keuze van leverancier bepaald en kan (tussentijds) worden aangepast.
Leverancier betaalt de waarborgsom na retournering van de cilinder(s)
terug indien de cilinder correct en onbeschadigd is geretourneerd aan leverancier.
5. Afnemer dient na gebruik van de cilinders deze uitsluitend aan de leverancier te retourneren.
6. Cilinders dienen tijdig – in ieder geval ruim voor het verstrijken van de op de cilinder vermelde keuringstermijn – aan leverancier teruggegeven te worden.
7. Na beëindiging van de (toeleverings)overeenkomst tussen afnemer en leverancier, dient afnemer alle cilinders binnen een maand aan leverancier te retourneren. Bij overschrijding van deze termijn vervalt het recht op teruggave van de waarborgsom. Ingeval cilinders na drie maanden nog niet zijn geretourneerd, moet afnemer een vergoeding betalen aan leverancier gelijk aan de actuele inkoopprijs van een gebruiksklare cilinder.
8. Bij diefstal of vernietiging van geleverde cilinders is afnemer een schadevergoeding aan leverancier verschuldigd gelijk aan de actuele inkoopprijs van een gebruiksklare cilinder.
9. Afnemer dient veiligheidsmaatregelen (waaronder begrepen plaatsing van detectoren) te nemen bij opslag en gebruik van geleverde gassen, cilinders en bijbehorende apparatuur en daarbij op de hoogte te zijn van de veiligheidsinformatie en deze te volgen en te delen met directe of indirecte gebruikers.
10. Geleverde cilinders mogen alleen in Nederland gebruikt worden, tenzij anders afgesproken.
11. Alle schade en kosten als gevolg van het niet naleven door de afnemer van de bepalingen in deze module komen volledig voor rekening en risico van afnemer.